Termat dhe Kushtet

1. Përfaqësimet e Përdoruesve, Garancitë dhe Marrëveshjet

Duke përdorur Shërbimet, ju shprehimisht përfaqësoni dhe garantoni që ju keni të drejtën ligjore për të hyrë në këtë Marrëveshje. Pjesëmarrja juaj në përdorimin e Shërbimeve është për përdorimin tuaj të vetëm, personal ose të brendshëm të biznesit. Kur përdorni Shërbimet, ju pranoni të veproni në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi të Shtetit Shqiptar.

Mund të hyni tek Shërbimet vetëm duke përdorur mjete të autorizuara. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni për t’u siguruar që ju keni shkarkuar software-in e duhur për pajisjen tuaj. Kompania nuk është përgjegjëse nëse nuk keni një pajisje të përshtatshme ose nëse keni shkarkuar versionin e gabuar të software-it për pajisjen tuaj. Kompania ka të drejtën të ndërpresë përdorimin tuaj të software-it dhe / ose Shërbimeve nëse ju përdorni Software-in ose Shërbimet me një pajisje të papërshtatshme ose të paautorizuar.

Duke përdorur Shërbimet, ju bini dakord që:

(a) Ju duhet t’i përdorni Shërbimet vetëm për qëllime të ligjshme; ju nuk duhet t’i përdorni ato për të dërguar ose ruajtur  ndonjë material të paligjshëm ose për qëllime mashtrimi.

(b) Ju nuk duhet do t'i përdorni Shërbimet për të shkaktuar telashe, bezdi ose shqetësime.

(c) Ju nuk duhet t’i përdorni Shërbimet ose ndonjë përmbajtje tjetër të aksesueshme përmes Shërbimeve, për çfarëdo qëllimi reklamues, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, kontaktimin, reklamimin, kërkimin ose shitjen e ndonjë Ofruesi të Shërbimeve të Ushqimit, përveç nëse kompania ju ka dhënë leje me shkrim për ta bërë këtë.

(d) Ju nuk duhet të kopjoni ose shpërndani Software-in ose ndonjë përmbajtje të shfaqur përmes Shërbimeve pa lejen paraprake me shkrim nga Kompania.

(e) Informacioni që ju na siguroni neve kur hapni një llogari ose në rast të kundërt që na e komunikoni është i saktë, ju do të na njoftoni menjëherë për çdo ndryshim në këtë informacion dhe ju do duhet të na jepni çdo dëshmi identiteti që në mënyrë të arsyeshme mund të kërkojmë.

(f) Ju duhet të jeni të vetëdijshëm se kur të kërkoni Shërbimet me mesazhe me tekst SMS, do të aplikohen tarifat standarde të mesazheve.

(g) Ju duhet të mbani të sigurt dhe konfidencial fjalëkalimin tuaj të llogarisë ose çdo kredencial të  identifikimit që ne ju ofrojmë që lejon hyrjen tek faqja e  Shërbimeve.

(h) Ju duhet t’i përdorni Shërbimet vetëm për përdorim tuaj dhe nuk do të rishitni as Software-in ose Shërbimet për një palë të tretë.

(i) Ju nuk duhet ta përdorni website-in ose software-in në asnjë mënyrë që mund të dëmtojë, çaktivizojë, mbingarkojë ose dëmtojë ndonjë server të kompanisë ose rrjetet që janë të lidhura me ndonjë server të kompanisë.

(j) Ju nuk duhet të përpiqeni të fitoni akses të paautorizuar në ndonjë pjesë të faqes së internetit dhe/ose në ndonjë shërbim, llogari, burim, sistem kompjuterik dhe/ose rrjet të lidhur me ndonjë server të kompanisë.

(k) Ju nuk duhet të kopjoni asnjë përmbajtje të shfaqur përmes Shërbimeve, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në përmbajtjen dhe shqyrtimet e menusë të Ofruesve të Shërbimeve të Ushqimit, për ripublikim në çdo format ose media.

(l) Ju nuk duhet  të përpiqeni të dëmtoni në ndonjë mënyrë apo tjetër  përdoruesit ose kompaninë, internetin, software-in apo shërbimet.

(m) Ju duhet të raportoni çdo gabim, metoda të paautorizuara të hyrjes ose ndonjë shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që zbuloni në përdorimin tuaj të Faqes, Software-it ose Shërbimeve.


2. Llogaria e përdoruesit

Ju jeni i vetmi përdorues i autorizuar për çdo llogari që krijoni nëpërmjet Shërbimeve. Ju jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën fjalëkalimin ose llogarinë tuaj. Ju pranoni që ju do të monitoroni llogarinë tuaj për të parandaluar përdorimin e të miturve dhe ju do të pranoni përgjegjësinë e plotë për çdo përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit tuaj ose llogarinë tuaj nga të miturit. Ju nuk mund të autorizoni të tjerët që të përdorin statusin tuaj të Përdoruesit dhe ju nuk mund të caktoni ose transferoni llogarinë tuaj të Përdoruesit tek ndonjë person apo entitet tjetër. Nëse dyshoni se ndonjë palë e paautorizuar mund të përdorë fjalëkalimin ose llogarinë tuaj, ju duhet të njoftoni menjëherë Kompaninë. Nëse jepni ndonjë informacion që është i pavërtetë, i pasaktë, jo i tanishëm ose i paplotë ose kompania ka baza të arsyeshme për të dyshuar se një informacion i tillë është i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual ose i paplotë, kompania ka të drejtë të pezullojë ose mbyllë llogarinë tuaj dhe të refuzojë çdo përdorim të tanishëm ose të ardhshëm të Shërbimeve (ose ndonjë pjesë të tyre). Ju pranoni të mos krijoni një llogari ose të përdorni Shërbimet nëse jeni hequr më parë nga Kompania, ose nëse më parë keni qenë të ndaluar nga përdorimi i Shërbimeve.

3. Përmbajtja e përdoruesit

(a) Përmbajtja e Përdoruesit. Kompania mund t'ju ofrojë mundësi interaktive përmes Shërbimeve, duke përfshirë, përmes shembujve, aftësinë për të postuar vlerësimet e përdoruesve dhe kritikat. Ju përfaqësoni dhe garantoni që ju jeni pronari ose keni të drejtën e sigurimit të të gjithë përmbajtjes së përdoruesit që dërgoni, postoni dhe / ose të transmetoni nëpërmjet Shërbimeve. Ju i jepni kompanisë më tej një licencë për të përdorur emrin tuaj të përdoruesit dhe / ose informacione të tjera të profilit të përdoruesit, duke përfshirë pa kufizim historinë e vlerësimit tuaj, për të atribuar Përmbajtjen e Përdoruesit për ju në lidhje me Përdorimet e tilla pa njoftim ose pëlqim nga ju.

(b) Ju përfaqësoni dhe garantoni se ju keni të gjitha të drejtat e nevojshme për të dhënë vlerësime dhe ju i jepni kompanisë një të drejtë, të drejtën e parevokueshme, të transferueshme, plotësisht të paguar, pa pagesë, joekskluzive, shfaqni, publikoni, modifikoni, hiqni, publikoni, përktheni, shpërndani ose përdorni komentet e tilla.

(c) Vlerësimet dhe Shqyrtimet. Në masën që ju kërkohet të vlerësoni dhe publikoni kritikat e Ofruesve të Shërbimeve të Ushqimit ose bizneseve të tjera, Vlerësime dhe Shqyrtime të tilla konsiderohen si Përmbajtja e Përdoruesit dhe rregullohen nga kjo Marrëveshje. Vlerësimet dhe Shqyrtimet nuk janë miratuar nga Kompania dhe nuk përfaqësojnë pikëpamjet e Kompanisë ose të filialeve të saj. Kompania nuk merr përsipër përgjegjësinë për Vlerësimet dhe Rishikimet ose për çdo kërkesë për humbje ekonomike që rezulton nga Vlerësimet dhe Shqyrtimet e tilla. Për shkak se ne përpiqemi të mbajmë një nivel të lartë integriteti në lidhje me Vlerësimet dhe Shqyrtimet e postuara ose të bëra në dispozicion përmes Shërbimeve, ju pranoni që: (i) do të bazoni çdo Vlerësim ose Rishikim në përvojën e dorës së parë me Ofruesin e Shërbimit të Ushqimit ose biznesit; (ii) nuk do të jepni një Vlerësim ose Rishikim për cilindo Ofrues të Shërbimeve të Ushqimit ose biznesin për të cilin keni një interes pronësie, marrëdhënie pune ose përkatësi tjetër ose për ndonjë nga konkurrentët e asaj kompanie; (iii) nuk do të paraqisni një Vlerësim ose Rishikim në këmbim të pagesës, artikujve të lirë të ushqimit ose përfitimeve të tjera nga Ofruesi i Shërbimeve të Ushqimit ose biznesit dhe (iv) shqyrtimi juaj do të jetë në përputhje me kushtet e kësaj Marrëveshjeje. Nëse ne përcaktojmë, sipas gjykimit tonë, që çdo vlerësim ose shqyrtim mund të zvogëlojë integritetin e vlerësimeve dhe komenteve, ne mund ta përjashtojmë këtë Përmbajtje të Përdoruesit pa njoftim paraprak.

4. Pronësia Intelektuale

Kompania vetëm (dhe licensuesit e saj, aty ku është e aplikueshme) do të zotërojë të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin, duke përfshirë të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale, në Website, Software dhe tek Shërbimet. Kjo Marrëveshje nuk është një shitje dhe nuk ju përcjell ndonjë të drejtë pronësie në lidhje me faqen, Software-in ose Shërbimet, ose ndonjë të drejtë të pronësisë intelektuale në pronësi të Kompanisë. Emri i kompanisë, logoja e kompanisë dhe emrat e produktit të lidhur me Website-in, Software-in dhe shërbimet janë marka tregtare e kompanisë ose palëve të treta, dhe nuk u jepet asnjë e drejtë ose licencë për përdorimin e tyre. Ju duhet  pranoni që ju nuk do t'i hiqni, ndryshoni ose fshehni njoftimet për të drejtat e autorit, markës tregtare, shërbimit ose të drejtave të tjera pronësore të inkorporuara që shoqërojnë faqen, software-in ose shërbimet.


5. Kushtet e pagesës

(a) Çmimet. Ju e kuptoni se: (a) çmimet për artikujt e menusë të paraqitura përmes Shërbimeve mund të ndryshojnë nga çmimet e ofruara ose të publikuara nga Ofruesit e Shërbimeve të Ushqimit për të njëjtat pika të menusë dhe / ose nga çmimet në dispozicion në faqet e tjera të internetit të palëve të treta dhe se çmimet e tilla mund të mos jenë çmimet më të ulëta në të cilat artikujt e menusë janë shitur; (b) Kompania nuk ka asnjë detyrim për të specifikuar kostot, fitimet ose kufijtë e saj kur boton çmime të tilla; dhe (c) Kompania rezervon të drejtën për të ndryshuar çmimet e tilla në çdo kohë, sipas gjykimit të saj. Ju jeni përgjegjës për të gjitha taksat e transaksionit për shërbimet e ofruara sipas kësaj Marrëveshjeje (përveç tatimeve të bazuara në të ardhurat e Kompanisë). Pagesa do të përpunohet nga Kompania, duke përdorur metodën e preferuar të pagesës të caktuar në llogarinë tuaj.

(b) Nuk ka Rimbursim. Pagesat e paguara nga ju për porositë e përfunduara dhe të dërguara janë përfundimtare dhe të pakthyeshme. Kompania nuk ka asnjë detyrim për të ofruar rimbursime ose kredi, por mund t'i garantojë ato në secilin rast, sipas gjykimit të kompanisë.

(c) Ofertat promocionale. Kompania, sipas gjykimit të saj, mund të bëjë oferta promocionale me karakteristika të ndryshme dhe norma të ndryshme për cilindo nga përdoruesit tanë.

6. Ndërveprimet e palëve të treta

(a) Faqet e internetit të palëve të treta, aplikacionet dhe reklamat. Shërbimet mund të përmbajnë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta, aplikacionet dhe reklamat. Kur klikoni në një link në një faqe të internetit të palës së tretë, aplikacionin e palës së tretë ose me reklamën e palëve të treta, kompania nuk do t'ju tërheqë vërejtjen që keni lënë faqen e internetit ose shërbimet e kompanisë dhe nuk do t'ju tërheqë vërejtjen se jeni subjekt i kushteve të një faqeje ose destinacioni tjetër. Website-i dhe reklamat e tilla të palëve të treta nuk janë nën kontrollin e kompanisë. Kompania nuk mban përgjegjësi për asnjë faqe interneti të palëve të treta, aplikacione të palëve të treta ose ndonjë reklamim të palëve të treta. Kompania siguron këto faqe të internetit dhe reklama të palëve të treta vetëm si lehtësi dhe nuk shqyrton, miraton, monitoron, garanton, ose bën ndonjë përfaqësim në lidhje me website-et dhe reklamat e tilla të palëve të treta, ose produktet ose shërbimet e tyre. Duhet të rishikoni kushtet dhe politikat e aplikueshme, duke përfshirë praktikat e privatësisë dhe mbledhjes së të dhënave të faqeve të internetit të palëve të treta ose aplikacioneve të palës së tretë dhe të bëni çfarëdo hetimi që ju mendoni të nevojshëm ose të përshtatshëm para se të vazhdoni me ndonjë transaksion me ndonjë palë të tretë.

(b) Aplikacioni. Ju duhet të njihni dhe pranoni që disponueshmëria e Aplikacionit varet nga pala e tretë nga e cila keni marrë licencën e aplikacionit, p.sh., dyqanet e Apple iPhone ose Android ("App Store"). Ju pranoni të veproni në përputhje me kushtet dhe licenca juaj, për të përdorur aplikacionin është e kushtëzuar me të gjitha kushtet e zbatueshme të palëve të treta të marrëveshjes (p.sh., kushtet dhe politikat e App Store) kur përdorni aplikacionin. Ju pranoni që App Store (dhe filialet e saj) janë përfitues të palës së tretë të Marrëveshjes dhe kanë të drejtë t'i zbatojnë ato.


7. Transaksionet që përfshijnë alkoolin

 

Ju mund t’ju jepet mundësia të kërkoni dorëzimin e produkteve të alkoolit në disa vende dhe nga Ofrues të caktuar të Shërbimeve të Ushqimit . Ju pranoni që do të porositni produktet e alkoolit vetëm nëse jeni mbi moshën 18 vjeç. Nëse merrni dërgesën tuaj në një vend tjetër, ju pranoni që do të porositni vetëm produktet e alkoolit nëse jeni me moshë ligjore për të blerë produkte alkooli, në juridiksionin përkatës. Nëse porositni produktet e alkoolit, kuptoni dhe pranoni se porosia juaj do të dorëzohet vetëm nëse ofruesi i shërbimeve të ushqimit e pranon porosinë tuaj.

 8. Mohimi i garancive

Ju shprehimisht duhet të kuptoni dhe pranoni që në shtrirjen e plotë  të ligjit, përdorimi juaj i internetit, software-it dhe shërbimeve është plotësisht në rrezikun tuaj. Ndryshimet në website, software dhe shërbime bëhen në mënyrë perodike dhe ju nuk njoftoheni për këto ndryshime. Kompania nuk garanton se website, software do të veprojnë pa gabime, ose që faqja e internetit, software ose shërbimet nuk janë të lira nga viruset kompjuterike dhe të tjera të dëmshme. Nëse përdorimi juaj në website, software ose shërbime ka nevojë për shërbimin ose zëvendësimin e pajisjeve ose të dhënave, kompania nuk do të jetë përgjegjëse për këto lloj kostosh ekonomike.9. Vonesat dhe ngadalësimet në internet 

 

Faqja e internetit, software-i dhe shërbimet e kompanisë mund t'u nënshtrohen kufizimeve, vonesave dhe problemeve të tjera të lidhura me përdorimin e internetit dhe komunikimeve elektronike. Përveç siç përcaktohet në politikën e privatësisë së kompanisë ose siç kërkohet ndryshe nga ligji i aplikueshëm, kompania nuk është përgjegjëse për vonesat, dështimet e ofrimit ose dëmtime të tjera ekonomike që rezultojnë nga probleme të tilla.


10. Përfundimi

Në diskrecionin e saj të vetëm, Shoqëria mund të modifikojë ose të ndërpresë Software-in ose Shërbimin, ose mund të modifikojë, pezullojë ose ndërpresë aksesin tuaj në software ose shërbimet, për çfarëdo arsye, me ose pa njoftim për ju dhe pa përgjegjësi për ju ose palën e tretë. Përveç pezullimit ose ndërprerjes së aksesit tuaj në Software ose Shërbim, Kompania rezervon të drejtën për të ndërmarrë veprimet e duhura ligjore, duke përfshirë pa kufizime ndjekjen e dëmshpërblimit civil, penal ose urdhërues. Edhe pasi të keni përfunduar të drejtën tuaj për të përdorur Software-in ose Shërbimet, kjo Marrëveshje do të mbetet e zbatueshme kundër jush.11. Procedura lidhur me  pretendimet e shkeljesë së të drejtave të autorit.

Është politika e kompanisë të ndërpresë privilegjet e anëtarësimit të çdo Përdoruesi i cili vazhdimisht shkel të drejtën e autorit pas njoftimit të menjëhershëm në Kompani nga pronari i të drejtës së autorit ose agjenti ligjor i pronarit të së drejtës së autorit. Pa kufizuar sa më sipër, nëse besoni që puna juaj është kopjuar dhe postuar në faqen e internetit ose në Shërbimet në një mënyrë që përbën shkelje të të drejtës së autorit, ju lutemi sigurojini agjentit tonë të të dhënave të autorit informacionin e mëposhtëm: (a) një nënshkrimin elektronik ose fizik të personit të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të interesit të të drejtës së autorit; (b) një përshkrim të veprës me të drejtë autori që pretendoni se është shkelur; (c) një përshkrim të vendndodhjes në Website ose në Shërbimet e materialit që pretendoni se është duke shkelur; (d) adresën tuaj, numrin e telefonit dhe adresën e postës elektronike; (e) një deklaratë me shkrim nga ju që keni besim të mirë se përdorimi i kontestuar nuk është i autorizuar nga zotëruesi i të drejtës së autorit, agjenti i saj ose ligji; dhe (f) një deklaratë nga ju, një deklaratë e bërë nga ju, ku shprehni që informacioni i mësipërm në njoftimin tuaj është i saktë dhe që ju jeni pronari i të drejtës së autorit ose i autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të së drejtës së autorit.

 

12. Na kontaktoni për informacione të mëtejshme

 

Mirëpresim të gjitha komentet apo pyetjet tuaja lidhur me Termat dhe Kushtet:

 

Adresë: Rr. "Sami Frashëri", Qendra Metropol

 

Numër telefoni: 0697777653

 

Email: support@snapfood.al